Ползи

  • Биогазът може да генерира надеждна, гъвкава мощност 24/7
  • Високоефективен за генериране на място на топло и електроенергия
  • Положително въздействие върху околната среда
  • Алтернативно депониране на оборски и течен тор, както и биоотпадъци - улавяне и използване на метан (с употреба на CO2 и CH4 за производство на енергия)
  • Премахване на съединения, причиняващи миризма
  • Подобряване качеството на подпочвените и речни води

Biogas Solutions BUL