Битовите отпадъци съдържат около 150 до 250 кг органичен въглерод на тон. Тези вещества са биологично разградими и се преобразуват от микроорганизми в сметищен газ. Стабилната, анаеробна ферментация започва 1-2 години след депониране на отпадъците в депото.

Следвайки едно просто практическо правило, 1 милион тона от депонирани твърди битови отпадъци ще образува сметищен газ в продължение на поне двадесет години - количество, достатъчно за захранване на газов двигател с капацитет 1MW.

В запечатаното депо се пускат сонди от перфорирани тръби (газови кладенци), свързани помежду си чрез газопроводна мрежа. Чрез използването на газов компресор, газът се засмуква от депото, след това се компресира, изсушава и захранва газовия двигател.

В повечето случаи, генерираната електрическа енергия се подава към обществената електроснабдителна мрежа. Топлинната енергия може да се използва за отопление или да се конвертира в допълнителна електрическа енергия.

Landfill Solutions BUL
Pääsküla reference project