Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), предполага едновременното производство на електрическа и топлинна енергия, в непосредствена близост до потребителя. Обикновените електрически централи просто изхвърлят топлината, получена в процеса на генериране на електрическа енергия, като отпадък в околната среда.

Комбинираното производство е най-добрият начин да се постигне по-висока ефективност при определен разход на гориво. Намаленото количество на необходимото гориво и емисиите на CO2 на единица произведена енергия се отразяват пряко в редуцирането на разходите и цената на произведената енергия. В случай на комбинирано производство, необходимото количество гориво е с 1/3 по-ниско от нужното за отделни производствени процеси за електрическа и топлинна енергия.

В случай на комбинирано производство на енергия, разходът на гориво, отнесен към общата конвертирана енергия е с коефициент на полезно действие от 85 до 92%. Образуваната топлинна енергия се използва в производствените процеси, като вода за битови нужди и отопление или охлаждане на помещения. Абсорбционните системи се използват за производството на вода за охлаждане. Механичната енергия, преобразувана в електрическа, може да се използва за управление на електрически машини (помпи, вентилатори, компресори).

От богатото разнообразие на технологии за комбинирано производство ние прилагаме технологии, базирани на газов двигател, газова или парна турбина. Изборът на решения за комбинирано производство за централи, използващи наличните горива е между парна турбина или турбина, базирана на ORC-технология (органичен цикъл на Ранкин).

Дружествата от групата Филтър са изградили 58 централи с газов двигател за комбинирано производство с обща изходна мощност над 210 MW, 4 централи за комбинирано производство с биогорива, базирани на котел с кипящ слой и парна турбина, 3 централи за комбинирано производство с биогорива, базирани на ORC-технологията, и централа за комбинирано производство базирана на 30 MW газова турбина.