Филтър предлага на своите клиенти решения до ключ с високо качество за производство на топлина и пара за нуждите на топлофикациите и промишлеността.
Проектираните от Филтър котелни инсталации са съобразени с индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Проектирането им се базира на принципите за висока енергийна ефективност, надеждност и икономическа рентабилност.

Котелни инсталации на различни горива
• природен газ, втечнен природен газ, биогаз и специални газове
• различни масла, петрол, мазут, шистов нефт
• твърди и течни биогорива

Котелни инсталации с различен топлообменен флуид
• Парни котли до 33 MW
• Водогрейни котелни централи до 33 MW
• Котли с термично масло
• Специални котелни централи

Контейнеризирани котелни централи 
Филтър  имат разработени стандартни решения за контейнеризирана котелна централа на течни горива и газ с производство на пара от 1 000 до 25 000 кг/ч и водогрейни котелни централи с топлинна мощност от 0,7 до 20 MW.

Котелни модули
Филтър са разработили и произвеждат котелни, обезвъздушителни и водно-пречиствателни модули за котелни централи. 

Решения до ключ
Котелна централа, построена на място ни дава възможност да се вземат предвид специалните изисквания на клиента и околната среда от самото начало при проектирането и изпълнението на проект за котелна централа. Доставката на котли винаги включва и обучение. Филтър притежава програма за обучение, чрез която ще подготви оперативния персонал за правилното използване на котелната централа и също така може да предложи пълно сервизно обслужване.

Дружествата от групата Филтър са изградили 220 котелни централи, работещи с нефт и газ, с обща изходна мощност над 1100 MW и 16 котелни централи работещи с биомаса.

Подкатегории