Монтаж на оборудване, пуск в експлоатация и техническо обслужване
Ние предлагаме експертен и професионален монтаж, пуск в експлоатация и техническа поддръжка на всички съоръжения, доставени от Филтър. Ние предлагаме гаранционна и извънгаранционна поддръжка на монтираното оборудване.

Договорна поддръжка
Услугата се предоставя на периодична база в съответствие със съществуващия договор за поддръжка, без специално заявление от клиента.
Периодична поддръжка и ремонтни дейности се предоставят в съответствие със съществуващия договор за услуги.

Разположение 24/7  при повреда / авария и онлайн наблюдение на оборудването
Ние предлагаме 24/7 поддръжка на цялото оборудване, предоставено от Филтър. Постоянното онлайн наблюдение гарантира безпроблемна работа, дистанционна диагностика и максимална ефективност  на оборудването.

Техническо съдействие за обслужващия персонал на клиента 
Всички наши клиенти могат да разчитат на услугите от центъра за връзка с клиенти, за да получат необходимите технически насоки за експлоатация и поддръжка на оборудването.

Техническа проверка на парни системи, проверка на кондензни гърнета.

Ние извършваме техническа проверка на системи за пара и на работното състояние на кондензни гърнета. Въз основа на събраните данни се изготвя доклад за клиента относно техническото състояние на доставеното оборудване с компетентни препоръки, насочени към осигуряване на най-ефективен режим на работа.

Техническа проверка на системи за входящи води
Ние извършваме профилактична поддръжка и техническа проверка на различни  съоръжения за третиране на води в съответствие с инструкциите и предписанията на производителите. Целта е да се гарантира гладко функциониране и по-дълъг жизнен цикъл на  съоръженията за обработка на води.

Анализ на водата / тестове, изработване на технически решения
Ние извършваме анализи / тестове на водата, използвана в котелни инсталации и технологично оборудване. Нашият стабилен дългогодишен опит и познания ни позволяват да разработим най-ефективните решения за пречистване на вода, като се вземат предвид специфичните нужди на нашите клиенти и параметрите на необработената вода.

Предварително програмиране и инсталиране на контролери, настройване на оборудване за автоматизация
Предлагаме решения за автоматичен контрол на оборудване за различни технологични процеси, вариращи от избора на оборудване, програмиране и настройка до монтаж и по-нататъшна поддръжка. Освен това, по искане на клиентите извършваме съответните необходими подобрения в системата.

Настройка на горелки, анализ на димните газове
Ние имаме дългосрочен  опит и задълбочени познания в настройването на котли, използващи различни типове горива . При настройка на котела се обръща специално внимание  на осигуряването на максимална икономия на гориво, както и на избора на най-ефективен режим на работа на горелката. 

Техническа поддръжка на Когенераторни иснталации
Ние извършваме техническа поддръжка на инсталации за комбинирано производство, като осигуряваме реакция  24/7 при авария / повреда, което дава възможност за непрекъснато функциониране на оборудването и на процеса за генериране на енергия.

Поддръжка на помпи
Ние предлагаме на нашите клиенти следната гама от сервизни услуги, които съответстват на предписанията на производителя: визуална проверка, проверка на лагерни възли,  измерване на работния поток на флуида, доставка и подмяна на уплътнения и други резервни части и т.н.
Професионалната поддръжка на помпите осигурява пълен преглед на работното състояние, позволява бързо отстраняване на проблеми, бърза поръчка / доставка на резервни части, както и предотвратяване на неочаквани повреди и спирания на работата , като по този начин спомага за намаляване на оперативните разходи.

Надзорни услуги
Ние предлагаме услуга за надзор на  газови съоръжения, съоръжения под налягане, както и на стационарни контейнери с опасни течности и гарантираме съответно изпълнение на всички задължения за надзора, предвидени от действащите разпоредби. Ние извършваме всички необходими действия, свързани с подготовка на оборудването за редовни тестове за експлоатация и осигуряване на достъпност и изрядност  на необходимите технически документи.