Одитът на помпи и помпени системи с последващи подобрения на помпените системи включва различни операции: като се започне с опис на помпите и завършва с оценка на ефективността на помпената система като цяло.
pump audit
Опис на помпи

Описването на помпи (общо и / или подробно) включва вписване в базата данни на всички помпи, монтирани на даден обект, с последващо определяне на всяка от гореспоменатите помпи чрез сериен номер. Описът на помпата се анализира и средният брой нужни резервни части се изчислява, идентифицира и записва, за да се гарантира бързото предоставяне на резервни части. Серийният номер на помпата улеснява търсенето ѝ в базата данни и по-нататъшното бързо предоставяне на правилните резервни части за конкретния модел. Общият опис позволява проверка на помпените агрегати и оценка на тяхното физическо състояние. Подробният опис включва, освен визуална проверка и привеждане в съответния ред на помпите, така и проверка на изправността на лагери, съединители, работни колела и други части.

Одит на помпена система

Одитът на помпената система включва опис на помпи, с последващо създаване, в съответствие с базата данни, на запаси от резервни части за тях, което осигурява бърза доставка на резервни части. Освен това се разработва план за тяхната поддръжка с цел предотвратяване на аварийни / непланирани прекъсвания, които обикновено се смятат за най-скъпите периоди в индустрията. Решенията за енергийна ефективност на по-малките части на системата също се оказват икономически рентабилни. Те трябва да се основават на цялостен анализ на системата. Профилът на натоварване на помпата показва къде предприятието може да реализира икономии. Трябва да се вземат предвид анализът на съществуващата система, планирането на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и бъдещите нужди / изисквания. Филтър има специалисти със задълбочени познания и огромно богатство от практически опит в тази професионална област, което ни позволява да предлагаме висококачествено оборудване и професионални услуги на високо ниво. Процедурата за оценка ефективността на помпите и помпените системи включва гореспоменатия подробен опис.

Повишаване на енергийната ефективност и надеждност на помпите

Точният подбор на помпите предотвратява прекомерното потребление на енергия. Одитът на помпите включва проверка на позициите им, измерване на вибрациите на лагерите и проверка на работното състояние на съединители, ремъчни шайби и други части, както и записване / сравнение на работните характеристики. Събраните данни се използват за определяне на действителната работна точка, която допълнително се сравнява с предписаните работни характеристики. Въз основа на събраните данни се извършва преглед на оперативната ефективност на системата и се правят необходимите препоръки за по-нататъшно подобряване на ефективността. Следването на тези препоръки може да направи работата на цялата помпена система по-ефективна и икономична, като по този начин значително намалява разходите по време на жизнения цикъл на оборудването.