Днес, нашите клиенти са изправени пред трудни предизвикателства, от бързо растящите цени на горивата, до затягане на безопасността и екологичното законодателство и недостиг на специализирани умения. Като опитен експерт по парни системи, можем да помогнем за решаването на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, чрез нашата услуга за одити на парни системи.steam audit

Одитите са пригодени към Вашия процес, приложение и бюджет. Те могат да включват пълния кръг за разпределение на парата, започвайки с пречистването на водата и приложения процес, до върнатия кондензат. Можем да оформим одита, така че да отговаря на нуждите Ви, например може да бъде фокусиран върху енергийната ефективност, здравеопазването и безопасността или върху най-добрите практики.

Ние сме в състояние да анализираме цялата система и нейното функциониране. Всеки одит е изграден според Вашите конкретни изисквания и се провежда от опитни инженери. В резултат от работния процес, се изработва детайлен и изчерпателен доклад, който ви се предоставя обратно.

  1. Проверката на КОНДЕНЗНИТЕ ГЪРНЕТА включва тестове със специално оборудване, инвентаризация с протокола за изпитване на базата на анализ и изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите.
  2. Проверката на техническото състояние на ПАРОКОНДЕНЗНОТО СТОПАНСТВО включва визуална проверка на паро- кондензната тръбопроводна система в съответствие с добрите инженерни практики и установените изисквания, както и доклад относно мерките за подобряването ù.
  3. Проверката на ПАРОКОНДЕНЗНАТА СИСТЕМА включва дейностите, описани в т. 1 и 2.
  4. Проверката на техническото състояние на котелната инсталация включва визуална проверка на инсталацията в съответствие с установените изисквания със съответния доклад и мерки за подобрение.
  5. Проверката на ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА И ПАРОКОНДЕНЗНАТА СИСТЕМА включват дейностите, описани в т. 1 и 4.
  6. Проверката на ПАРОПРОИЗВОДСТВОТО И ВОДОПОДГОТОВКАТА е оценка на техническото състояние на парните и водните системи в съответствие с техническите стандарти, включващи измервания, оценка на годността на помпата/помпите, изчисляване на енергийните спестявания и възвръщаемост на инвестицията.
  7. Преглед на техническото състояние на ПАРОВАТА ЦЕНТРАЛА И ПАРОКОНДЕНЗНАТА СИСТЕМА и измерване на действителното натоварване/консумация включва дейностите, описани в т. 5, както и монтаж на различни габарити и анализ на предпроектно проучване.
  8. ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ЕНЕРГИЕН ОДИТ включва всичко изброено по-горе.

Auru audit