Много пречиствателни съоръжения в управлението на водните ресурси и в промишлеността, които са били в употреба в продължение на много години, вече не могат да осигурят необходимото количество вода, отговарящо на всички изисквания за качество. В същото време е важно да се гарантира спазването на съществуващите наредби за безопасност и опазване на околната среда.  

Ежедневната работа на предприятието, изисква да се вземат предвид такива цели като ефективност, конкурентоспособност и експортен капацитет.

Споменатите по-горе условия, мотивират използването на един напълно нов подход към технологичните решения.

Филтър предлага на своите клиенти проучване на системата за пречистване на водата, на база нашите задълбочени познания и огромно богатство от практически опит в тази професионална област.                                                                

Целта на проучването е да анализира настоящата ситуация, подсистемите и решенията, и ако е необходимо, да монтира измервателни устройства. Проучване на оборудването на системата за пречистване на водата се извършва от Филтър по отношение на такива аспекти, като период на изплащане, съкращаване на енергийните разходи, надеждност на доставките, безопасността и опазването на околната среда.

Изследването завършва със становище, което включва предложения за подобрения, както и инвестиционна оценка.

Фокусната точка в процеса на разработването на решение е редуциране на базовите разходи, участващи в нетнaтa цена на продукта, което ще гарантира непрекъсната конкурентоспособност на предприятието.

Ако е необходимо, ние включваме експерти и тестови лаборатории.